Algemene Voorwaarden

Voorwaarden Particulieren

Algemene leveringsvoorwaarden Trouwoutlet privacystatement, etc.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor: Cliënt: de wederpartij van Trouwoutlet. bij een overeenkomst als bedoeld in artikel 2. Trouwoutlet, info@trouwoutlet.nl, 9402 TS te Assen. Trouwoutlet is bevoegd om bij uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Trouwoutlet zijn deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Trouwoutlet worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Trouwoutlet worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Trouwoutlet ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.

Alle aanbiedingen van Trouwoutlet zijn vrijblijvend en Trouwoutlet behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Trouwoutlet. Trouwoutlet is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Trouwoutlet dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. 
De wet Verkoop op afstand bepaald dat u een bedenktijd van 7 dagen krijgt om de transactie zonder opgave van redenen te herroepen. 

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen. 

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten  6,50 euro voor pakketpost tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Trouwoutlet heeft  betalingsmogelijkheden om de koopsom te voldoen:

1 Vooruitbetaling.

Bij vooruitbetaling kunt u uw koopsom overmaken naar ibannummer NL94 KNAB 0401 4988 67 t.n.v. Toledo.nl onder vermelding van uw ordernummer. Na de orderbevestiging, dient men het verschuldigde bedrag, bij vooruitbetaling binnen twee werkdagen over te maken, de artikelen worden pas verzonden nadat het geld is ontvangen. Indien betaling niet binnen 7 dagen heeft plaatsgevonden, wordt ervan uitgegaan dat de klant afziet van de bestelling.

2.Ideal

Artikel 4. Levering.

Trouwoutlet hanteert een levertijd van 2 tot 10 werkdagen (na ontvangst van betaling). De door Trouwoutlet opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Plaats van levering is het door de cliënt opgegeven adres. Tenzij u aan Trouwoutlet schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden geleverd. Trouwoutlet is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Eventuele extra kosten van de nalevering worden door de Trouwoutlet gedragen. De producten worden via Postnl verstuurd. Uit hygiënisch oogpunt is het niet mogelijk om bepaalde producten te ruilen of retour te zenden. Dit zijn o.a. oorbellen, kousen en strings. Trouwoutlet levert zowel uit eigen voorraad als via de voorraden van haar leveranciers. Mocht het artikel niet meer leverbaar zijn, dan neemt Trouwoutlet zo spoedig mogelijk contact met u op. Trouwoutlet zal u vrijblijvend een ander alternatief aanbieden daar waar mogelijk is, mocht dit niet naar wens zijn dan word zo spoedig mogelijk uw geld retour gestort. U heeft geen recht op schadevergoeding.

Voor spoedleveringen dient u contact op te nemen met Trouwoutlet.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Trouwoutlet verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Trouwoutlet geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Trouwoutlet garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid.

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval innen twee (2) dagen na aflevering, contact op te nemen met info@trouwoutlet.nl. Indien een product een gebrek vertoont, zal Trouwoutlet dan wel de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt. Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal Trouwoutlet in overleg overgaan het product in dezelfde toestand terugzenden of voor uw rekening laten herstellen/vervangen, waarbij het te betalen bedrag vooraf gestort dient te worden. Op de door Trouwoutlet geleverde producten zit garantie conform de voorwaarden zoals de treffende fabrikant die stelt. De rechten van u zoals die voortvloeien uit de wet worden door de garantievoorwaarden niet aangetast. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Trouwoutlet. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Trouwoutlet kunnen worden uitgesloten.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Deshop, dan wel tussen Trouwoutlet en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Trouwoutlet, is Trouwoutlet niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Trouwoutlet.

Artikel 9. Persoonsgegevens.

Trouwoutlet respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld. De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld. Trouwoutlet zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld. U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien door een schriftelijk (brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Trouwoutlet te richten. Binnen 4 weken zal een overzicht van de aanwezige persoonsgegevens worden verstrekt. Indien u verbetering, aanvulling of verwijdering wenst, dient u dat schriftelijk te melden. Trouwoutlet zal dan in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen dan wel uw gegevens uit haar bestand verwijderen.

Artikel 10. Overmacht.

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Trouwoutlet ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Trouwoutlet gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Trouwoutlet geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Trouwoutlet niet in staat is de verplichtingen na te komen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 11. Diversen.

Wanneer door Trouwoutlet gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Trouwoutlet deze voorwaarden soepel toepast. Indien een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enig andere overeenkomst met Trouwoutlet in strijd mochten zijn, met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Trouwoutlet vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Indien de consument jonger is dan 18 jaar, zal er eerst toestemming genoten moeten worden van de wettelijke vertegenwoordiger, i.v.m. betalingen, dit zal moeten blijken uit het medeondertekenen van de bestelling.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 13. Wijziging, uitleg en vindplaats van de Voorwaarden.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, Is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals Die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 14. Retouren

De Trouwoutlet stelt u in de gelegenheid artikelen retour te zenden binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. Met uitzondering op oorbellen, lingerie, slips, kousen, vullingen, artikelen die eenmalig te gebruiken zijn. Ze dienen onbeschadigd en ongebruikt in originele verpakkingen verzonden te worden naar:

Trouwoutlet

Merellaan 18

7711 LM NIEUWLEUSEN


O.v.v. bestelnummer, uw gegevens en als u het artikel niet wenst te ruilen ook uw bankrekeningnummer. Graag ook met de reden van het retour sturen. Uw retour zending dient voorzien te zijn van een ingevuld retourformulier.
U bent zelf verantwoordelijk voor de verzending en de kosten die daar aan verbonden zijn. Terug storten van retouren gebeurt binnen 14 dagen nadat Trouwoutlet de zending in ontvangst heeft genomen. 


Gratis verzending
boven de € 50,-
 
14 dagen
bedenktijd

Kijk ook op onlineweddingshop.nl